อิ่มโสมนัสสกุล ช. . โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแนวคิดทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเอง. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 5, n. 2, p. 13–23, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243864. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.