วรรณสอน ร. . ภาวะผู้นำของหัวหน้าสายตรวจสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 5, n. 2, p. 62–79, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243868. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.