ทองศิริ ว. . ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์มาตรฐานในประเทศไทย: บุพปัจจัยและผลลัพธ์. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 1, p. 1–12, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243873. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.