ศรีบุญเรือง อ. . การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 1, p. 13–24, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243874. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.