เทพวัลย์ แ. . ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 1, p. 73–83, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243880. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.