มีพงษ์ ส. ม. การเชื่อมโยงการศึกษาโดยครอบครัวกับโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ เด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 1–11, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243883. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.