จินดาโชติ ป. . ความพร้อม สิทธิประโยชน์ และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต ในการปฏิบัติงานของทหารบกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 23–33, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243885. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.