แย้มพริบพรี ภ. . ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองชะอำ. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 34–45, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243886. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.