พรหมอ่อน อ. . ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 58–67, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243890. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.