กองสุทธิ์ใจ ส. . การพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 1, p. 1–11, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243896. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.