ปรีเปรม พ. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการนำนโยบายการดำเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 1, p. 66–75, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243903. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.