จันทร์ทรงพล ธ. . บทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 1, p. 76–83, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243904. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.