จันทรสาขา พ. . การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 1, p. 84–95, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243905. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.