ปิ่นล่ม ศ. . การมีส่วนร่วมทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ การเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 2, p. 1–12, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243917. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.