โท้ประยูร ญ. .; แสงส่อง ส. .; จันทร์ทรงพล ธ. .; กัลยาณมิตร ก. . การศึกษาเชิงกลยุทธ์ธุรกิจค้าส่ง อาหารแช่แข็งในพื้นที่ภาคอีสานของบริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 8, n. 1, p. 1–9, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243928. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.