ผ่องแผ้ว อ.; รัตนนาคะ น. .; ณ นคร ส.; ลัทธศักดิ์ศิริ พ. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 8, n. 1, p. 26–30, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243934. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.