จินดาโชติ ป. .; พ้นภัย พ. .; พูลลาภ ท. .; คุณากร ม. .; ศรีรัตนา ภ. . ประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนในเขตเทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 8, n. 1, p. 69–74, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243940. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.