ภู่เจริญศิลป์ ส. ก้าวต่อไปของกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 8, n. 2, p. 32–42, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243948. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.