สารพัด ส. . . . . เปรียบเทียบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมและต้นทุนกิจกรรม. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 8, n. 2, p. 61–67, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243951. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.