ระยับศรี อ. .; น่านโพธิ์ศรี ณ. .; ทวีทอง ห.; วงศ์อุไร ภ. รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 8, n. 2, p. 93–100, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243955. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.