บุรณนัฏ น. .; พากเพียร เ. .; ทิพย์ทิฆัมพร เ. .; มีพงษ์ ส. .; ปานทอง ป. . ประสิทธิภาพในการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 8, n. 2, p. 101–110, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243956. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.