บุรณนัฏ น. .; แพรไพศาล อ. .; บุณยเกียรติ ไ. .; จิตตานุ ว. .; ศิริรัตน์ เ. . ความพึงพอใจของประชาชนในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 12–19, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243968. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.