มีเพชร ส. . สมรรถนะของครูในสถาบันอาชีวศึกษาตามกรอบมาตรฐานความรู้ และทักษะวิชาชีพ. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 52–60, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243976. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.