เซ็นทองหลาง ช. . .; นิลวรรณ ก. . . ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 140–149, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243985. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.