ชัยชัชวาลประทีป ธ. .; ณ ถลาง ช. . การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อดำรงรักษาความเป็นเมืองเป้าหมายของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 103–111, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243997. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.