ช่างคำ ฤ. .; ราชภัณฑารักษ์ ส. .; เหล่าธรรมทัศน์ อ. .; สุขสำราญ ส. . บทบาททางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.). วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 112–124, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243998. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.