เอี่ยมสำอางค์ ส. .; เชียรวัฒนสุข ก. . ความเชื่อมั่นต่อตราบริษัทที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ของผู้บริโภค กรณีศึกษา โครงการบ้าน ไลโอ นอฟ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 125–135, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243999. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.