สว่างโลก อ. .; น้อยจันทร์ น. . การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา ในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 161–170, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244002. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.