เจริญศิลป์ ว. . เพลงโคราช : ภูมิปัญญาชาวบ้านสู่มรดกทางวัฒนธรรม. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 171–179, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244003. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.