ชูกวีวัฒน์ ณ. .; โปรยรุ่งโรจน์ ร. . ประสบการณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยในการทำงานกับ สายการบินต่างชาติที่ต้องพำนักในต่างประเทศ. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 3, p. 22–31, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244008. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.