สุทาวัน ว. พฤติกรรมการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดตาก. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 3, p. 63–77, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244015. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.