ประเสริฐกมลเทพ ธ. ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านและสนับสนุน การใช้เทคโนโลยี GMOs ในเกษตรกรรมไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 3, p. 114–125, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244021. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.