ชำนิราชกิจ ถ. . รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 3, p. 185–192, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244031. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.