นามแสง ง. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่มีผลต่อความตั้งใจ กลับมาซื้อซ้ำของลูกค้าที่ซื้อสินค้าในซุปเปอร์สโตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, p. 11–20, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244038. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.