วารีศรี อ. . การนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไปการปฏิบัติใน พื้นที่ภาคใต้. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, p. 65–74, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244046. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.