เกตุแก้ว ด. . . บทบาทคณะสงฆ์ไทยในกระบวนการพัฒนาทางการเมือง: ศึกษาวิเคราะห์ เนื้อหาแถลงการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ. 2456-ปัจจุบัน. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, p. 86–98, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244048. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.