ลิ้นจี่ ช. . กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, p. 128–137, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244052. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.