เจนตระกูลโรจน์ ศ. .; เจริญวิริยะกุล ช. . แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล เมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, p. 150–159, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244054. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.