เพรชวงศ์ อ. . บทบาททางการเมืองของพระสงฆ์เมียนมาร์หลังการเลือกตั้ง ปี ค.ศ.2015. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, p. 160–171, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244055. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.