ปุณยะสิทธิ์สกุล บ. . ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โฮสเทล ในเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 2, p. 1–13, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244061. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.