หนูพรหม ป. .; โปรยรุ่งโรจน์ ร. แรงจูงใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ส่งผลต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพ. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 2, p. 14–20, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244062. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.