ลักษมีธนานันต์ ล. . เศรษฐกิจการเมืองของฟุตบอลไทยลีก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 2, p. 80–89, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244072. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.