สมสีดา ส. .; โกวิท ศ. . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 2, p. 90–96, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244073. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.