คงเจี้ยง ธ. . ความสัมพันธ์ของกองทัพไทยกับกองทัพจีนในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.). วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 2, p. 97–108, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244074. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.