เบญกูล ส. .; น้อยจันทร์ น. . แนวปฏิบัติที่ดีของการนิเทศภายใน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 2, p. 109–119, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244075. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.