โฉมอ่อน พ. . ความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 2, p. 133–143, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244077. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.