อ้ายแก้ว ฤ. . ผลกระทบจากนโยบายเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 3, p. 1–14, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244092. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.