วงศ์วานิช ก.; กาญจนาโภคิน ก. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 1, p. 13–25, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244112. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.