ทิพย์กาญจนรัตน์ ร. .; ดลประสิทธิ์ เ. . คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ยุค 4.0 ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 3, p. 118–126, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244213. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.