โกษะโยธิน พ. .; บัญชาพัฒนศักดา ช. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของการขยายตัวโครงการคอนโดมิเนียม กรณีศึกษาอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 3, p. 127–139, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244268. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.